یی جینگ

شهرنوش پارسی‌پور - دوستان گرامى، شش‌خطی شماره ۶۴، «وى چى - پیش از تکمیل کردن» آخرین بخش کتاب تحولات...

شهرنوش پارسی‌پور - چى چى – پس از تکمیل شدن. در اینجا آب، پسر میانى که در عین حال...

شهرنوش پارسی‌پور - سیائو کوآ - زیادگى در کارهاى کوچک. در اینجا دو پسر بزرگ و کوچک خانواده آسمانى...

در شش‌خطى «جونگ فو - حقیقت درونى» ما باد و دریاچه، یعنى دختر بزرگ و دختر کوچک طبیعت را...

شهرنوش پارسی‌پور - در شش‌خطى جیه - قید و بند (محدودیت) آب و دریاچه در کنار هم قرار گرفته‌اند....

شهرنوش پارسی‌پور - در شش‌خطى هوآن - پراکندگى آب در مقام دومین پسر، و چوب و...

شهرنوش پارسی‌پور - دریاچه به‌عنوان دومین مظهر آب در مجموع خانواده یى‌جینگ جاى ویژه‌اى اشغال کرده است. آب...

شهرنوش پارسی‌پور - سون - آرامش (باد، نفوذکننده) در عنصرشناسى چین باستان، پنج عنصر وجود دارد: چوب یا باد،...

شهرنوش پارسی‌پور - مسئله مهاجرت و یا آواره شدن از کشورى به کشور دیگر یک مسئله بسیار قدیمى‌ست. در...

شهرنوش پارسی‌پور - فه‌انگ – فراوانی (پُری) یکى از رمزى‌ترین شش‌خطى‌هاى کتاب تحولات (یی‌جینگ) است. در اینجا ما...

شهرنوش پارسی‌پور - در این شش‌خطى که به مسئله ازدواج از دریچه دیگرى توجه دارد با رابطه‌اى کمى غیر...

شهرنوش پارسی‌پور - ازدواج و اتحاد زن و مرد از مسائل محورى تمامى تمدن‌هاى بشر است. در کتاب تحولات...

شهرنوش پارسی‌پور - کوهستان براى چینیان تجسم سکون است. حالت بى‌حرکت کوه سکون را به ذهن تداعى مى‌کند. اما...

شهرنوش پارسی‌پور - رعد یا تندر براى بسیارى از مردم مظهر ترس است. در چین نیز تندر نشانه‌اى بود...

شهرنوش پارسی‌پور - آداب خوراک خوردن از زمان‌هاى باستان یکى از مهم‌ترین دلمشغولى‌هاى مردم بوده. انسان به طور معمول...

شهرنوش پارسی‌پور - انقلاب حالتى‌ست که از زمان قدیم در میان تمامى اقوام رخ مى‌داده است. هرگاه مردم به...

شهرنوش پارسی‌پور - چینگ – چاه؛ این شش‌خطى که امروز درباره آن گفت داریم به یکى از مفاهیم کلیدى...

شهرنوش پارسی‌پور - در چین باستان آب به معناى خطر و وحشت بود. علت این نحوه نگرش شرایط ویژه...

شهرنوش پارسی‌پور - این هفته درباره ارتباط زمین با گیاه گفتار داریم.‌‌ همان‌طور که مى‌دانید گیاه در زمین رشد...

شهرنوش پارسی‌پور - تسوئى گردهمایى (گروه)/سه‌خطى بالا توئى، دریاچه، شادى‌آفرین/سه‌خطى پائین کوون، واکنش، زمین/شش‌خطى تسوئى از نظر شکل و...