۲۶۰۰ کودک در زندان

بهزیستی اعلام کرده آمادگی دارد به هر زندان که بیش از ۱۰کودک در آن باشند مجوز تاسیس مهدکودک بدهد....