۸۰ مقام ايرانی

تحريم بيش از ۸۰ مقام ايرانی از سوی اتحاديه اروپا، در ماه مارس ٢٠١١ مورد بررسی قرار می‌گيرد.

 

به گزارش...