‌ اعتراض افغانستان به ثبت مثنوی مولوی

اعتراض فرهنگیان افغانستان به ثمر نشست. یونسکو، افغانستان را هم در پرونده ثبت مثنوی در نظر گرفت: نزدیکی کشورها...