23 ماه تعویق مزد کارگران حراست شرکت آسادیس

حتی یک روز قبل از عید نوروز هم اعتراضات و اعتصابات کارگری به عدم پرداخت دستمزدها ادامه داشت. کارگران...