Share

shahnameدیدیم که دیوان که از کار زیاد به ستوه آمده بودند، در هنگام شکار سر راه کاوس سبز شدند و بسیار او را ستایش کردند. چنان شد که کاوس باور کرد که این یک پیام آسمانى است. اینک که او همانند یک خدا شده است چگونه مى تواند به آسمان سفر کند بى آن که بال و پرى داشته باشد. پس بچه عقاب هایى را از چکاد کوه آوردند و در خانه مردم بخش کردند. آنان را با گوشت پرورش دادند و زمانى رسید که این عقابان قادر بودند یک میش را از جاى بلند کنند. اینک اما کاوس ز عود عمارى یک تخت درست کرد:
ز عود عمارى یکى تخت کرد / سر درزها را به زر سخت کرد

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130929_Shahnamehkhani_122_Parsipur.mp3[/podcast]

Share