Share

کوت عبدالله، یکی از قدیمی‌ترین محله‌های اهواز، از امکانات اولیه شهری مانند بهداشت، سیستم جمع‌آوری فاضلاب و زباله برخوردار نیست.

hemmat khahi (5 of 20)-5

فاضلاب محله کوت عبدالله که به صورت سنتی با سیستم جوی‌های روباز با فاضلاب خانگی مرتبط شده، دچار گرفتگی شده است. دریاچه‌ای از فاضلاب در میان خانه‌های این محله تشکیل شده، آلودگی‌های شهری و فاضلاب به دیوارهای خانه‌ها نشت کرده، وارد زیرزمین خانه شده و یا در مواردی حتی پس از بارندگی وارد منازل مسکونی می‌شود. به دلیل ریزش خیابان‌های نم کشیده با آب فاضلاب، زباله‌های خانگی نیز جمع آوری نمی‌شوند و در تپه‌هایی در انتهای کوچه‌ها انباشته شده و بعد از چند وقت توسط شهروندان سوزانده می‌شوند. در این میان کودکان کوت عبدالله در میان آلودگی‌های شهری، زباله‌ها و جوی‌ها و دریاچه فاضلاب، روزانه رفت و آمد و بازی می‌کنند.

Share