Share
چه رازی نهفته است در اشتیاق انسان به راه پیدا کردن به حریم زندگی دیگران؟

چه رازی نهفته است در اشتیاق انسان به راه پیدا کردن به حریم زندگی دیگران؟

آیا در برابر دید زدن مردم می‌توان مقاومت کرد؟ چه رازی در این حس کنجکاوی نهفته است؟ حسی که ناخودآگاه بسیاری از ما را به پس زدن پرده از روی زندگی خصوصی دیگران وامی‌دارد، زندگی‌ای که وقتی از آن پرده برداشته می‌شود اتفاقاً همان روزمرگی‌ها، کسالت‌ها، ترس‌ها و امیدهایی را در خود دارد که در زندگی ما نیز هست. با این‌‌حال این میل به شناخت دیگری و نفوذ به حریم شخصی او می‌تواند درون ما شعله بکشد. این حس گاهی اوقات شکل هنری نیز به خود می‌گیرد، گرچه بسیاری از منظر اخلاقی و قانونی با آن مخالف هستند.

ادامه در صفحه بعد:

آرن سونسون همسایه‌هایش را دید می‌زند

Share