Share

مردمی که برای استقبال از تیم مذاکره‌کننده ایران با شش دولت جهانی به فرودگاه مهرآباد تهران آمده بودند، شعار «یا حسین میرحسن» دادند.

روز یکشنبه سوم آذرماه، مردمی که برای استقبال از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و محمدجواد ظریف در برابر پاویون دولت در فرودگاه مهرآباد تجمع کرده بودند این شعارها را سردادند: زندانی سیاسی، آزاد باید گردد؛ یا حسین، میرحسین؛ کیهان /اسرائیل / تسلیت / تسلیت؛ صل علی محمد، سفیر صلح خوش آمد؛ نیروی انتظامی، سبز تو هم قشنگه؛ صل علی محمد، یار مصدق آمد؛ بعد توافق ژنو، می‌ریم سراغ میرحسین.

Share