Share

کلاس‌های آموزشی و نشست‌های فرهنگی و مدنی بنیاد زرتشتی جمشید در ایران به حال تعلیق درآمد.

به گزارش کلمه، “با فشار و ارعاب نیروهای امنیتی، بنیاد فرهنگی جمشید از فعالیت‌های خود باز مانده است.”

کلمه می‌گوید: “این شیوه‌ها که باعث محدودسازی فعالیت‌های اقلیت‌های به‌رسمیت شناخته شده است، نقض حقوق حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌های دینی است که در قانون اساسی بر آن تأکید شده است.”

بنیاد زرتشتی جمشید بیش از ۱۵ سال است که به فعالیت‌های فرهنگی مشغول بوده است.

Share