Share

01

نفت: عامل توسعه یا عقب‌ماندگی؟ شاید در هیچ آینه دیگری به جز این «طلای سیاه» و البته بد بو نتوان هم‌زمان تصویر شادی‌ها و رنج‌‌های یک ملت را دید. مردمی که نفت برای آن‌ها می‌تواند ثروت و رفاه به همراه بیاورد اما در عین حال می‌تواند عامل قدرت‌طلبی، کشمکش‌های سیاسی داخلی و خارجی و یا به قول برخی مورخین عامل عدم رشد دمکراسی نیز باشد. صد سال است که نفت در ایران کشف شده، و این اکتشاف ایران و سپس خاورمیانه را وارد عصر جدیدی کرده است. زندگی ایرانی‌ها به طور عمومی و زندگی بسیاری از مردمان مناطق نفت خیز، به طور خاص، در این صد سال با سرنوشت نفت گره خورده است. این موضوعی است که امین روشن، هنرمند نقاش، برای آفرینش‌های هنری خود انتخاب کرده.

صفحه بعد:

نقاشی با نفت خام روی پارچه

Share