Share

امیر فرض‌اللهی

کتاب “سینمای نوین ایران” نوشته امیر فرض‌اللهی که چهار سال پیش به هنگام چاپ توقیف شده بود، مجوز انتشار گرفت.

به گزارش روزنامه اعتماد، این کتاب در زمستان ۱۳۸۸ موفق به دریافت مجوز انتشار از اداره کتاب شده بود اما در حین چاپ توقیف شد و چهار سال اخیر در توقیف بود.

بر پایه این گزارش “این کتاب جستاری پیرامون مدیریت سینما در ۳۵ سال گذشته است و به واکاوی علل تجربه‌سوزی در مدیریت فرهنگ و هنر در ایران می‌پردازد.”

Share