Share

استقبال مردم از طرح «سینما سلام» موجب خسارت به سینما‌ها و آسیب دیدن برخی از تماشاچیان در ازدحام جمعیت شد. طرح «سینما سلام» روز دهم بهمن ماه را، روز سینمای رایگان برای عموم مردم اعلام کرد.

adel-azizi (12 of 17)

با توجه به اینکه میانگین قیمت بلیط سینما در ایران حدود پنج هزار تومان است و بسیاری از خانواده‌ها توانایی پرداخت این وجه را برای فیلم دیدن کل اعضای خانواده ندارند، این طرح فرصتی برای سینما رفتن ایرانیان است. اما این طرح با وجود استقبال مردم، موفقیت آمیز نبود. به دلیل ازدحام مردم، شیشه چندین سینما شکسته شد. برخی سینما‌ها کرکره‌ها را پایین کشیدند و از راه دادن جمعیت به داخل سالن خودداری کردند و در برخی از شهر‌ها مردم زیر دست و پا آسیب‌های جدی دیدند.

Share