Share

مرکز آمار ایران در آمار جدید خود اعلام کرد که ۳۲‌ درصد از سرپرستان خانوار کشور در سال ۹۱ بدون شغل بوده‌اند که در جوامع شهری ‌درصد افراد غیرشاغل ۳۶/۵۹ و در جوامع روستایی این‌ درصد ۲۷/۱۸ برآورد شده است.

به‌گزارش روزنامه شرق، مرکز آمار ایران همچنین با تفکیک گروه‌های شغلی، سهم هر ۱۰ دهک را در این مشاغل مشخص کرده که بر اساس این اطلاعات بیشترین شغل طبقه مرفه جامعه یعنی دهک دهم عبارت بود از مقامات و مدیران عالی‌رتبه، قانونگذاران، متخصصان علمی و فنی و فروشندگان که ۳۲/۲درصد از شاغلان این گروه را تشکیل داده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد بیش از نیمی از سرپرستان خانوار در دهک اول جامعه یعنی ۵۷/۳۳درصد از این گروه در سال ۹۱ بدون شغل بوده‌اند. همچنین سهم دهک اول از سه ردیف برترین شغل‌ها یعنی مقامات و مدیران عالیرتبه، قانونگذاران، متخصصان علمی و فنی و فروشندگان تنها ‌۱/۳۲درصد بوده است.

بنابر این گزارش بیشترین کارگران با سهم ۲۰‌درصدی در دهک دوم جای گرفته‌اند و دهک اول جامعه۱۶/۸درصد کارگر ساده دارد.

گزارش مرکز آمار ایران  نشان می‌دهد هزینه خانوار در سال ۹۱ نسبت به سال ماقبل آن ۳/۲۶‌درصد افزایش یافته است. این هزینه‌ها در جوامع روستایی نسبت به شهری بیشتر بوده و ۲۸/۸‌درصد افزایش داشته است

به‌گفته مرکز آمار ایران، ۱۱/۹درصد فعالیت اصلی سرپرستان خانوار در جوامع شهری در بخش “عمده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتوسیکلت‌ها و کالاهای شخصی و خانگی”، ۱۰/۲درصد از سرپرستان خانوارهای نمونه در بخش صنعت، ۱۰/۵‌درصد در بخش ساختمان، ۹/۵‌درصد در بخش حمل‌ونقل و انبارداری و ارتباطات، ۴/۳درصد در بخش اداره امور عمومی و تامین اجتماعی، ۴/۳درصد در بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، ۳۶/۶‌درصد غیرشاغل و ۱۲/۸درصد در سایر فعالیت‌های اقتصادی ثبت شده است.

طبق این آمار، بیشترین شغل روستائیان ایران کشاورزی بوده است که سهمی ۳۱‌درصدی در مشاغل این قشر از جامعه دارد. ۴۳‌درصد از پردرآمدترین گروه روستائیان نیز کشاورزان بوده‌اند و ۱۵‌درصد از این گروه در ردیف بدون شغل‌ها قرار دارند.

۳۶/۸‌درصد از فعالیت اصلی سرپرستان خانوار در جوامع روستایی در بخش کشاورزی، ۱۲/۳‌درصد در بخش ساختمان، ۶/۵‌درصد در بخش حمل‌ونقل، ارتباطات و انبارداری، ۵/۳درصد در بخش “عمده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتوسیکلت‌ها و کالاهای شخصی و خانگی”، ۴/۸درصد در بخش صنعت، ۱/۵‌درصد در بخش اداره امور عمومی و تأمین اجتماعی و ۵/۷‌درصد در سایر بخش‌ها بوده است.

گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد هزینه خانوار در سال ۹۱ نسبت به سال ماقبل آن ۳/۲۶‌درصد افزایش یافته است. این هزینه‌ها در جوامع روستایی نسبت به شهری بیشتر بوده و ۲۸/۸‌درصد افزایش داشته است.

همچنین افزایش قیمت خوراکی‌ها بسیار بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. به‌طوری که خوراکی‌ها در مدت مورداشاره ۳۷/۵درصد رشد هزینه داشته و افزایش هزینه‌های غیرخوراکی به بیش از ۲۱‌درصد رسیده است.

Share