Share

KAMIBAHP01aنیر آگهى استخدام بیمارستان را مى بیند. وارد مى شود و با دکتر اعتماد حرف مى زند. دکتر به او پیشنهاد مى کند حین کار کردن درس بخواند. نیر براى همیشه خانه‌ى شوهر را ترک مى کند و…

 

 

 

 

 

Share