Share

قبرستان امامیه یکی از قدیمی‌ترین قبرستان‌های تبریز است. آرامگاه عده‌ای از مشروطه‌خواهان آذربایجان و صمد بهرنگی در این قبرستان واقع شده است.

به دلیل عدم رسیدگی سازمان میراث فرهنگی، نداشتن حصار مناسب و نبودن حفاظت مناسب برای بخش‌های تاریخی قبرستان، بعضی از سنگ قبرهای قدیمی در خطر نابودی و تخریب قرار دارند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share