Share

احمدی نژاد. روحانی

خبرهایی که از داخل و خارج درباره ایران می‌رسد، انتظار‌های موجود را برآورده نمی‌کند. بسیاری از ایرانیان معتقدند خبر‌ها «اغلب» بد است. خیلی‌ها می‌نالند که وقتی روز خود را با شنیدن و خواندن اخبار آغاز می‌کنند، از شنیدن خبر‌ها ناامید می‌شوند.

در آستانه بهار و در حالی که همه چشم به آینده نگاهی هم به گذشته می‌اندازند و سال کهنه را با خوب و بد آن مرور می‌کنند، نسیم روشنایی در یک گزارش رادیویی پرسش‌هایی را با چند ایرانی در میان گذاشته‌است: چه خبرهای خوب و بدی در ذهن شما ماندگار شده است؟ سال ۱۳۹۲ را چگونه توصیف می‌کنید؟ فکر می‌کنید پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال گذشته و روز کار آمدن حسن روحانی روی زندگی شما تاثیری می‌گذارد؟ با چه بیم و امیدهایی پا به سال جدید گذاشته‌اید؟

Share