Share

اگر شهرنشین هستید آسمان درخشان شب شما تقریبا همیشه بی‌ستاره است. “ساعتی برای زمین” یا “ساعت زمین”، جنبشی سازماندهی شده در سراسر جهان است که از مردم می‌خواهد در آخرین شنبه ماه مارس چراغ‌های خود را بین ساعت هشت و نیم و نه و نیم شب خاموش کنند.

ساعتی برای زمین شاید فرصتی برای شهرنشینان باشد که ستارگان آسمان را ببینند؛ اما هدف این جنبش بیشتر آگاهی رسانی در مورد مصرف انرژی و آلودگی‌های نوری در شهر‌ها و تاثیر آن بر سلامت انسان و دیگر موجودات زمین است.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

عکس: خبرگزاری فرانسه

Share