Share

مردم افغانستان روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۳، به پای صندوق‌های رای رفتند تا پس از ۱۳ سال حکومت حامد کرزای، رئیس جمهور جدیدی را انتخاب کنند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share