Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد. خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود.

«کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در رادیو زمانه هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۳۵ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

الیاس خان موفق مى شود با پیاده حرکت کردن به سوى تهران برادرش را پیدا کند. او خود را به برادر معرفى مىکند. ابراهیم احیاء که خواهر و برادرى ندارد از دیدن برادرش خوشحال مىشود. او الیاس خان را معاون خود مىکند و مىکوشد از او یک روزنامهنگار حرفهاى و یک وکیل دعاوى بسازد. تغییر سلسله قاجار به سلسله پهلوى امرى قابل پیشبینى براى ابراهیم احیاء است و به راحتى با نظم جدید خود را تطبیق مىدهد. بنا بر این مىشود که الیاس خان با مادرش در خانهاى که ابراهیم احیاء براى آنها اجاره کرده است زندگى کنند. الیاس خان مرد بسیار باهوش و با ارادهاى است. او وارد کار آجرپزى مى شود و کورههایى را مىخرد و…

Share