Share

زنان سرپرست­ خانوار در ایران شامل زنان مطلقه‌، بیوه، دارای شوهر معتاد‌، همسران شهدای جنگ‌، زنان مهاجر بی‌­سرپرست‌، زنان دارای شوهران زندانی‌، زنان دارای شوهران بی‌کار، زنان دارای شوهران بیمار، زنان مجرد، زنان خود­­­سرپرست (زنان سالمند تنها)، همسران مردان از کار‌افتاده و زنان دارای شوهرانی مجهول‌­المکان هستند. به این‌ها لازم است بیافزاییم زنانی را که از ازدواج موقت یا متعه، صاحب فرزند شده‌اند و هم زنان همجنسگرایی را که می‌توانند از زنان سرپرست خانوار باشند.

ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با حمایت شهرداری تهران تسهیلاتی را از قبیل آموزش برای یافتن شغل، در مراکزی به نام مراکز کوثر برای این زنان فراهم کرده است. اما وجود این مراکز کافی نیست. بزرگ‌ترین مشکل زنان سرپرست خانوار، بحران اقتصادی است و رژیم جمهوری اسلامی با اولویت دادن به نقش مادری زنان، به طور غیر مستقیم، بر بحران اقتصادی زنان سرپرست خانوار می‌افزاید.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share