Share

پزشکی قانونی اعلام کرد در نه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۲ روزانه ۱۱ نفر در ایران خودکشی کرده‌اند.

12April-Iran-suicide

شمار خودکشی در ایران طی ۹ ماه ابتدای سال ۹۲، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۴ درصد افزایش یافته است

بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۲ سه هزار و ۱۲۵ مورد خودکشی ثبت شده که ۹۸۲ نفر زن و دو هزار و ۱۴۳ نفر نیز مرد بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، در ۹ ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۱۲۵ تن در ایران خودکشی کرده‌اند.

این درحالی است که در مدت مشابه سال ۱۳۹۱ نیز دوهزار و ۷۴۰ نفر دیگر با خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

حدود ۲۸ درصد از موارد ثبت‌شده خودکشی در سال ۱۳۹۱، در سنین ۱۸ تا ۲۴ سالگی اتفاق افتاده است. تقریباٌ ۲۲ درصد موارد نیز در سن‌های ۳۰ تا ۳۹ سال اتفاق افتاده است. در این آمار افراد زیر ۱۸ سال با نزدیک به هشت درصد کمترین موارد خودکشی را داشته‌اند.

همزمان به گزارش وب‌سایت «الف»، آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ درباره ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﻰ در اﯾﺮان با این آمارهای پزشکی قانونی تطبیق ندارند. بنابر آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ، ازمیان هر  ۱۰۰ﻫﺰار زن سه نفر  و در هر  ۱۰۰ﻫﺰار ﻣﺮد یک نفر دست به خودکشی می‌زنند.

بیش از نیمی از خودکشی‌ها در شهرهای بزرگ ایران اتفاق افتاده است.

Share