Share

شرکت‌کنندگان در کمپین «سرفراز» برای همراهی با زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، سرهای خود را می‌تراشند. صبح روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین‌ماه مأموران امنیتی و گارد سازمان زندان‌ها، به زندانیان سیاسی به بند ۳۵۰ اوین حمله کردند و پس از ضرب و شتم زندانیان، برای تحقیر آن‌ها دست و پایشان را بستند و موهای سر آنها را تراشیدند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share