Share

تعدادی از دانشجویان دانشگاههای بوشهر در حرکتی نمادین دیوارهای جاده ساحلی بوشهر را نقاشی کردند.

این دانشجویان به صورت خودجوش در روز ۱۲ اردیبهشت ماه، جمع شدند و در گرمای ظهر جمعه به طور دست جمعی دیوارهای ساحلی را رنگ آمیزی کرده و بر روی دیوار نقاشی کردند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share