Share

 

جنبش سبز

پنج سال از جنبش سبز گذشت. این جنبش چه درس‌هایی به ما داد؟ اگر بخواهیم جنبش سبز را در یکی دو جمله توصیف کنیم، چه خواهد بود؟ اگر بار دیگر شرایطی در ایران ایجاد شود که جنبشی شکل بگیرد، آیا تجربه جنبش سبز در شکل گیری آن تأثیر خواهد داشت؟

رادیو زمانه به مناسبت پنجمین سالگرد جنبش سبز با چند نفر در این باره گفت‌وگویی داشته است.

Share