Share

ساختمان‌ها از جوامع، ارزش‌های فرهنگی مردم و سیاست‌های حکومتی جدا نیستند. حفظ کردن بناهای شخصی و مردمی متعلق به دوره‌های مختلف سیاسی-فرهنگی، قسمتی از حفظ تاریخ مردمی آن دوران است.

چند سال باید از عمر یک بنا بگذرد که آن بنا، قسمتی از میراث یک فرهنگ محسوب شود؟ جواب، در مورد بناهای ساخته‌شده در طی سال‌ها در شهر تهران، ساده نیست. بسیاری از این بنا‌ها متعلق به دورانی هستند که معماران تحصیل‌کرده در اروپا با دانش و فن معماری مدرن و مصالح صنعتی تازه، شهر تهران را متحول کردند. مژده مؤذن‌زاده در گزارشی تصویری به سراغ بناهای «فرسوده» شهر تهران رفته است تا آخرین حضور آن‌ها را در حاشیه بافت‌های تازه شهری و پروژه‌های توسعه و نوسازی به تصویر بکشد.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share