Share

BHW02«زندانی سیاسی آزاد باید گردد!» این یکی از شعارهای انقلاب ۱۳۵۷ بود. اما رژیم برآمده از انقلاب، تاریخ اوین و دیگر زندان‌های سیاسی ایران را تداوم بخشید. افراد بسیاری زندانی دو نظام هستند. با چنین سرعتی یک نظام شکنجه جای خودش را به نظام دیگر داد که انگار نوبت کاری گروهی شکنجه‌گر و بازجو به پایان رسید و گروهی دیگر جای آنان را گرفت.

فیلم «پشت دیوارهای بلند، زندگی و مرگ در زندان‌های ایران» روایتگر شکنجه‌های جسمی و روانی، اعدام، اعتراف‌های اجباری و اشک‌ها و رنج‌های زنان و مردانی است که با آرمان‌هایی والا در انقلاب ۱۳۵۷ حضور داشتند تا به آزادی و عدالت برسند. فیلم روایت‌گر رنج‌ها است برای آنکه به شادی و آزادی بیندیشیم و آرمان پایان بخشیدن به اسارت و شکنجه را زنده نگه داریم.

Share