Share

آمستردام، یکشنبه، دوازدهم مرداد برای دومین بار در چهارهفته گذشته، شاهد حضور هزاران نفر بود که برای صلح درغره و پایان جنگ، تظاهرات کردند. شرکت‌کنندگان ملیت‌ها، گروه‌ها و نسل‌ها گوناگونی را نمایندگی می‌کردند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share