Share

روزنامه دنیای اقتصاد بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس ایران خبر داده که خودروسازان داخلی در سال ۱۳۸۷، به‌منظور تحقق دستور علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع وقت، سه‌ هزار و ۶۵۰ دستگاه خودرو را با «ارائه تخفیف‌هایی خارج از اصول و ضوابط، به اشخاصی خاص فروخته‌اند.»

دنیای اقتصاد: خودروسازان داخلی سه‌ هزار و ۶۵۰ دستگاه خودرو را با ارائه تخفیف‌های خارج از ضوابط، به اشخاصی خاص فروخته‌اند.

دنیای اقتصاد: خودروسازان داخلی سه‌ هزار و ۶۵۰ دستگاه خودرو را با ارائه تخفیف‌های خارج از ضوابط، به اشخاصی خاص فروخته‌اند.

بر پایه این گزارش، ۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰درصد تخفیف، ۲۰۰ دستگاه خودرو با ۵۰ درصد تخفیف، ۴۰۰ دستگاه خودرو با ۳۰ درصد تخفیف، یک‌هزار دستگاه خودرو با ۱۰ درصد تخفیف و دو هزار دستگاه خودرو به‌صورت تمام قسط و بدون سود تسهیلات، به اشخاص موردنظر واگذار شده است.

نمایندگان عضو کارگروه تحقیق و تفحص از خودروسازان، نام این اقدام را «فروش دستوری» گذاشته‌اند.

این «فروش دستوری» در صدوشصت‌وسومین جلسه هیأت ‌مدیره یکی از شرکت‌های خودروساز کشور به تصویب رسیده و هدف از آن، تحقق دستور وزیر صنایع وقت بوده است.

در گزارش مجلسی‌ها از افرادی که خودروهای تخفیفی به آن‌ها تعلق گرفته، نامی برده نشده است.

با این حال، آن‌طور که نمایندگان مجلس وعده داده‌اند، قرار است تخلفاتی که شرح آن‌ها در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان آمده است، به قوه‌ قضائیه ارسال و با متخلفان برخورد شود.

Share