Share
ریچارد بوید

ریچارد بوید

این جستار در چهار قسمت است: در قسمت اول و دوم ، نظریه علّی ارجاعِ پاتنم-کریپکی و نظریه دسترسی معرفتی ریچارد بوید را به بحث می‌گذاریم. در قسمت سوم به شرح بیشتر دیدگاه بوید می‌پردازیم. در بخش آخر ، نقد تامس کوون بر نظریه ارجاع بوید را بررسی می‌کنیم.

Share