Share

چهارمین همایش روان‌پژوهان ایرانی در خارج از کشور با عنوان «دیگری و روان ما» در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ ماه مه در شهر لندن برگزار شد. همایش روان‌پژوهان که در سال‌های پیش در شهر کلن آلمان برگزار می‌شد، این بار به همت مرکز مشاوره و روان درمانی انجمن فارسا، در ساختمان سنگام سنتر برپا گردید.

psychology_dialog

روز اول همایش

صبح روز اول همایش با میزگردی از چهار کارشناس تشکیل شد. حسن مکارمی از فرانسه، دکتر در خدمات راهبردی، روانکاوی بالینی و پژوهشگر در دانشگاه سوربن آغازکننده بود که به موضوع «دیگری منی است در موقعیت دیگر، نگاهی ساختاری به دیگری و رابطه ناخودآگاه آن با من» پرداخت. سخنران دیگر مژگان کاهن، روان شناس بالینی از بلژیک بود که موضوع «روان ما و بیگانگی با دیگری، تحریف دیگری در روان ما» را دستمایه سخنان خود قرار داد. سومین سخنران روز اول نازی اکبری از انگلستان، دکتر در روان درمانی و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در ایران بود که این پرسش‌ها را مورد بررسی قرارداد «آیا عشق ورزیدن به خویشتن به عشق ورزیدن به دیگری می‌انجامد؟ خودشیفتگی، عشق به خود یا بازی عشق با دیگری؟»

آخرین سخنران روز اول مصطفی کاظمیان از سوئیس، پزشک و دستیار ارشد روانپزشکی – روان درمانی بود که موضوع سخنرانی اش «”دیگران” و “من”، مسئله “جمع” و “فرد” در زیستن ایرانی» بود.

برنامه بعد از ظهر همایش شامل سه کارگاه بود که حضار در همایش به طور فعال در آن‌ها شرکت داشتند. کارگاه «روانشناس و ما دیگران» با مسئولیت رضا کاظم زاده، روانشناس و روان درمانگر خانواده از بلژیک با همیاری نازی اکبری بود.

کارگاه دیگربه «مدیریت بحران عشق در رابطه زن و مرد و استراتژی‌های تغییر نگاه به دیگری» اختصاص داشت با مسئولیت سیامک ظریفکار، دکتر روانشناس اجتماعی و روان درمانگر آلترناتیو از آلمان و با همیاری مژگان کاهن.

موضوع کارگاه سوم «راهکارهایی برای ارتباط سالم» بود با مسئولیت شهرزاد پورعبدالله، مشاور و روان درمانگر زوج و خانواده، سکس تراپیست از لندن، که با همیاری حسن مکارمی انجام شد.

روز دوم همایش

میزگرد صبح روز دوم همایش سه سخنران داشت. سخنران اول سیامک ظریفکار از آلمان، دکتر در روانشناسی اجتماعی و روان درمانگر آلترناتیو بود که به موضوع «دیگری در رابطه عاشقانه زن و مرد» پرداخت.

دومین سخنرانی را شهرزاد پورعبدالله از انگلستان، مشاور و روان درمانگر زوج و خانواده، سکس تراپیست بعهده داشت که به موضوع «دیگری در رابطه عاطفی» پرداخت.

آخرین سخنران روز دوم رضا کاظم زاده از بلژیک، روانشناس و روان درمانگر خانواده بود که نتیجه پژوهش خود بر آثار صادق هدایت را با عنوان «زن در ناخودآگاه مرد ایرانی: رویکردی روانکاوانه به آثار صادق هدایت» با شرکت کنندگان در میان گذاشت.

کارگاه‌های روز دوم به نقش دیگری در روان فرد اختصاص داشت. کارگاه اول «نقش مادر/ مراقب و روان ما» بود با مسئولیت نازی اکبری و همیاری مصطفی کاظمیان.

موضوع کارگاه دوم با مسئولیت حسن مکارمی و همیاری سیامک ظریفکار به «نقش و تصویر دیگری در زندگی روزمره» بود. کارگاه سوم به «نقش دیگری در ایجاد ذهن ملامت گر» با مسئولیت ملک نیاکان، مشاور و روان درمانگر از انگلستان با همیاری مژگان کاهن بود.

انتهای میزگردها به شرکت کنندگان همایش، پرسش و پاسخ و دادن نظرات شان اختصاص داشت. در پایان کارگاه‌ها هم جمع بندی کارگاه‌ها به همایش ارائه می‌شد.

Share