Share

کوماس شهبازی – روزنامه‌نگار مقیم کردستان سوریه

Kumas-Shahbaziهم ایران و هم روسیە به دنبال چیز تازەای درسوریە نیستند، ایران و روسیە هرکدام منافع خودرا در سوریە دنبال می‌کنند و بیشتر در صدد حفظ منافع خود هستند. ایران در سوریە در حال جنگ برای بودن یا نبودن است زیرا می‌داند کە با رفتن رژیم بشار اسد تمام رشتەهاش پنبە خواهد شد و بە عبارتی میلیاردها دلار سرمایە خودش را از دست خواهد داد. از همە مهم‌تر پرۆژە هلال شیعی کە رژیم ایران در سرمی‌پروراند بە نوعی عقیم خواهد شد. رفتن اسد به معنای از دست رفتن پل ارتباطی ایران با حزب‌الله و فلسطین خواهد بود.

ایران با گذار نسبی از بحران هستەای، نفس تازەای در منطقه و در داخل گرفته است. تجربە ‌ثابت کردە کە هرزمان ایران با کشورهای غربی به نزدیکی و تفاهم برسد، سرکوب‌های داخلی و دخالت‌های منطقەای جمهوری اسلامی زیادتر می‌شوند. پس از توافق اتمی، فشارها بر فعالان سیاسی زیادتر شد ، اعدام مخالفان روند سریع‌تری گرفت و در بعد منطقەای هم سفرهای مقامات ایرانی بە سوریە زیادتر شد تاجایی کە ایران آشکارا حمایت خود را از بشار اسد با ارسال کمک‌های نظامی و مالی اعلام کرد.

اکنون سوریە بە جولانگاە همە قدرت‌های منطقەای و غربی تبدیل شدە و همە بە بهانە جنگ علیە داعش وارد معرکە شدەاند، اما حقیقت چیز دیگری است. حقیقت زورآزمایی ‌قدرت‌ها و چنگ برسر منافع است و پیش‌بینی نتیجە سخت خواهد بود. بر همین اساس و بەباور من، ایران هم مثل سایر کشورهای منطقە به دنبال حفظ منافع خودش است و کشورهای غربی نمی‌توانند این واقعیت را به عنوان اهرم فشاری علیە ایران بکار بگیرند، چون رژیم بشار اسد از لحاظ دیپلماتیک مشروعیت خود را دارد.

در مورد مسئولیت ایران می‌توان گفت ایران باید الان در فکر ترمیم حفرەهای عظیم اقتصادی باشد کە وضعیت کشور را فلج کرده‌اند. هزاران کارگاە و کارخانە تعطیل شدند، صدها هزار خانوادە الان زیرخط فقر هستند و خیل عظیم مشکلات دیگر. بدبختانە رژیم ایران بار دیگر و این بار به نوعی دیگر وارد قمار خطرناکی شدە است. شکست این بار ایران میتواند منجر بە تشدید بحران‌های شدیدتری شود و ضررمند اصلی این ماجراجویی‌ها بی‌گمان مردم ایران خواهند بود و دور نخواهد بود کە این جنگ دامن ایران را هم بگیرد.

Share