Share

مباحثاتِ میانِ هابرماس و گادامر پیرامون برخی از بنیادی‌ترین پرسمان‌های فلسفیِ در جهان معاصر شکل گرفته است. در این مباحثات موضوعاتِ پرارجی چون «فهم»، «نقد»، «روشنگری»، «رهایی‌بخشی»، «سنت»، و «بازاندیشی» طرح می‌شود. آنچه در این مباحثات به‌ویژه برای خواننده‌ی فارسی‌زبان جالب است دلالت‌های آن برای علومِ انسانی و جایگاهِ این علوم در جامعه است.

هانس گئورگ گادامر (سمت راست) − یورگن گادامر (سمت چپ)

هانس گئورگ گادامر (سمت راست) − یورگن هابرماس (سمت چپ)

این مقاله که مشخصه اصل انگلیسی آن چنین است

Mendelson, J. (1979). The Habermas-Gadamer Debate. New German Critique (18), 44-73

 دیدگاه‌هایی را که هابرماس و گادامر در این مباحثات طرح کرده‌اند بررسی کرده و میانِ آنها داوری می‌کند.

“مباحثاتِ هابرماس و گادامر” در پنج بخش در “اندیشه زمانه” منتشر شده است:

چرخشِ هابرماس به‌سمتِ هرمنوتیک

گادامر، هرمنوتیک، و علومِ اجتماعی

نظریه انتقادی و هرمنوتیک

برخوردِ انتقادی میانِ هابرماس و گادامر

هرمنوتیک و نظریه کنش ارتباطی

Share