Share

دکتر محمد مالجو ، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در این مجموعه درسگفتارهای کوتاه با شناسایی شش حلقه‌ی کلیدی در زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران و صورتبندی شش منازعه‌ی کلیدی در صحنه‌ی اقتصاد سیاسی ایران و واکاوی شش بحران کلیدی حاصله در جامعه‌ی ایران نشان خواهد داد که تعمیق مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری به موازات تضعیف تولید سرمایه‌دارانه چگونه بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران را فراهم می‌سازد.

محمد مالجو

محمد مالجو

این دومین مجموعه درسگفتاریی است که توسط «دانشگاه مردم» ارائه شده است. نخستین درسگفتار را سعید پیوندی، جامعه شناس ارائه داد و به «نسل جوان و تجربه اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران» پرداخت.

هدف دانشگاه مردم، قرار دادن آموزش عالی در اختیار همگان به رایگان است. در این پروژه قرار است که ماهانه یک درسگفتار ارائه گردد.

سخنرانان این درسگفتارها می‌توانند تمام افرادی باشند که پژوهشی انجام داده اند و مایل اند زحمات خود را به جامعه عرضه کنند و در اختیار عموم قرار دهند. سبک کار دانشگاه مردم٬ سبک کار مشارکتی و باز است.

درسگفتار اول:

درسگفتار دوم: 

درسگفتار سوم:

درسگفتار چهارم:

درسگفتار پنجم:

Share