Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB01خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۱۲۳ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

آذرماه به مادرش مى‌گوید که کار بدى کرده، اما نمى‌تواند دقیقاً بگوید که چه کرده.‌‌ همان شب احساس مى‌کند که باردار است. وحشت‌زده از اینکه بچه متعلق به هرمز یکانى باشد تصمیم به کورتاژ مى‌گیرد. به دیدار دکتر میرزا مى‌رود و عاقبت به او مى‌گوید مورد تجاوز قرار گرفته و باید بچه را کورتاژ کند. دکتر رضایت به این کار مى‌دهد و آذرماه را کورتاژ مى‌کند. شب آذرماه دچار تب و لرز مى‌شود اما هرگز به ایرج اجازه نمى‌دهد که براى او دکتر بیاورد و…

Share