Share

۳۷ سال از زمان تصرف اوین در بهمن ۱۳۵۷ و به عبارت دیگر انتقال تقریبا بلافاصله آن به قدرتمندان تازه می‌گذرد. این زندان حدود ۴۶ سال قدمت دارد.

اوین به یک معنا نام مشترک همه زندان‌هاست، اوین تاریخ معاصر ایران است، اوین زندان مشترک دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی است.

اما اکنون شهرداری تهران و قوه قضائیه بر آنند که نماد اوین را محو کنند و به جای آن «مرکز تفریحی» بسازند.
زمانه در سایت خود ستونی را به انتشار خاطرات اوین اختصاص داده است. این خاطرات به یک اعتبار تاریخ اوین است به روایت اوینیان، زندانیان اوین یا کسانی که در اوین بستگانشان را از دست داده‌اند یا نگران جان عزیزان دربندشان بوده‌اند و هستند:

کمپین یک خاطره از اوین

Share