Share

شرکت «کردیت سوئیس» (Credit Suisse) در گزارشی پژوهشی که روز ۱۵ آوریل منتشر کرده است نشان داده که شرکت‌هایی که تعداد کارکنان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسیتی و میان‌جنسی بیشتری در بخش مدیریتی دارند، در مجموع سوددهی بالاتری در بازار سهام دارند.

LGBT at Workplace

«کردیت سوئیس» که مستقر در زوریخ و در کار خدمات مالی و بانکداری است، با بررسی وضعیت ۲۷۰ شرکت در بازار سهام و با توجه خاص به شاخص تعداد کارکنان ارشد که دگرباش جنسی هستند، گزارش داده است که شرکت‌هایی که تعداد بیشتری از دگرباشان جنسی را در مسندهای مدیریتی (مانند هیئت‌مدیره و کارمندان ارشد) استخدام کرده‌اند، در بازار سهام سوددهی بیشتری داشته‌اند.

تمرکز پژوهش این شرکت چندملیتی بر سه منطقه اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا بوده است و دلیل این تمرکز آسان‌تر به‌دست آمدن داده‌ها در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی کارمندان شرکت‌ها در این مناطق اعلام شده است.

برای انتخاب سبد پژوهشی حاوی داده‌های «۲۷۰ شرکت حامی دگرباشان جنسی»، پژوهشگران «کردیت سوئیس» تنها شرکت‌هایی را انتخاب کردند که در مسند مدیر یا هیئت‌مدیره افراد دگرباش جنسی را استخدام کرده و یا سیاست‌های آن‌ها در حمایت از استخدام افراد اقلیت جنسی و جنسیتی است؛ یعنی افرادی که خود را همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسیتی و میان‌جنسی، بدون جنسیت، دوجنسیتی، یا کوییر معرفی می‌کنند.

عملکرد اقتصادی و تحولات بازار سهام این ۲۷۰ شرکت در یک بازه شش ساله در بازار سهام در یک سبد پژوهشی قرار گرفت و با روش‌شناسی شاخص MSCI یا همان شاخص morgan stanley capital index بررسی شد.

تحولات بازار سهام این ۲۷۰ شرکت سپس با شاخص تحولات بازار سهام در کشورهای صنعتی یا همان MSCI ACWI – All Country World Index در میان کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته جهان مقایسه شد و در مقایسه با سهام این شرکت‌ها، شرکت‌هایی که مدیریت دگرباش جنسی یا سیاست‌های حمایتی از دگرباشان جنسی داشته‌اند، سه درصد بهتر عملکرد داشتند.

در طول شش سال گذشته «سبد شرکت‌های حامی دگرباشان جنسی» در مقابل یک سبد تحولات بازار سهام شرکت‌ها در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز عملکرد بهتری داشته است و نسبت ۱۴۰ واحد در بازار سهام بهتر عمل کرده است.

خط سورمه‌ای تحولات بازار سهام شرکت‌های حامی دگرباشان جنسی را نشان می‌دهد. خط خاکستری همین تحولات را در شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و استرالیایی نشان می‌دهد که لزوما حامی دگرباشان جنسی نیستند. خط آبی کمرنگ تحولات بازار سهام در کشورهای صنعتی جهان را نشان می‌دهد.

خط سورمه‌ای تحولات بازار سهام شرکت‌های حامی دگرباشان جنسی را نشان می‌دهد. خط خاکستری همین تحولات را در شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و استرالیایی نشان می‌دهد که لزوما حامی دگرباشان جنسی نیستند. خط آبی کمرنگ تحولات بازار سهام در کشورهای صنعتی جهان را نشان می‌دهد.

فرضیه تحلیلگران این شرکت در بررسی این داده‌ها این است که شرکت‌هایی که گوناگونی در حوزه هویت جنسیتی و گرایش جنسی دارند، مزایای اقتصادی بیشتری به سرمایه‌گذاران ارائه خواهند داد.

اما تحلیلگران «کردیت سوئیس» تأیید کرده‌اند که این پژوهش نمی‌تواند پاسخی در مورد علت‌ها و یا علیت‌ها ارائه دهد و تنها توانسته است چنین ارتباطی را نشان دهد: این ارتباط که شرکت‌هایی که مدیر دگرباش جنسی دارند یا در سمت‌های ارشد دگرباش جنسی استخدام می‌کنند، در بازار سهام بهتر عمل می‌کنند. اما علت این موضوع همچنان در ابهام است.

آیا شرکت‌هایی برتر هستند که سیاست‌های پذیراتری در زمینه حقوق دگرباشان جنسی دارند و کارکنان دگرباش جنسی را استخدام می‌کنند یا که کارکنان دگرباش جنسی هستند که عملکرد اقتصادی شرکت‌ها را بهتر می‌کنند؟ این پرسش را با پژوهش محاسباتی شرکت «کردیت سوئیس» نمی‌توان پاسخ داد و این پرسش نیاز به پژوهشی میدانی همراه با داده‌های عینی دارد.

در  پژوهش «کردیت سوئیس» نزدیک به ۶۰ درصد از شرکت‌هایی که در بسته «حامی دگرباشان جنسی» قرار گرفتند، شرکت‌های اقتصاد سرمایه، صنایع فناوری اطلاعات، ارتباطات و خدمات سرویسی هستند. بیشترین شرکت‌های حامی دگرباشان جنسی از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند.

در این تصویر درصد فراوانی شرکت‌های مختلف در سبد ۲۷۶ شرکت حامی دگرباشان جنسی را می‌بینید. فراوانی صنعت فناوری اطلاعات از همه بیشتر است.

در این تصویر درصد فراوانی شرکت‌های مختلف در سبد ۲۷۰ شرکت حامی دگرباشان جنسی را می‌بینید. فراوانی صنعت فناوری اطلاعات از همه بیشتر است.

«کردیت سوئیس» در سال ۲۰۱۴ هم تحلیلی مشابه با توجه به شاخص جنسیت انجام داده بود و نشان داده بود که شرکت‌هایی که حداقل یک زن در مسند مدیریت یا هیئت‌مدیره استخدام کرده‌اند، در بازار سهام سوددهی بیشتری داشته‌اند.

در پژوهش سال ۲۰۱۴ هم «کردیت سوئیس» گفته بود که این یک ارتباط بین شاخص جنسیت و شاخص سوددهی سهام است و بیان علیت موضوع نیست اما به هر حال «کردیت سوئیس» می‌گوید با توجه به اینکه دانش خود این شرکت در مورد اهمیت شاخص جنسیت و گوناگونی جنسی افزایش یافته است، پژوهش‌های آتی بهتر به این موضوع خواهند پرداخت.

چیزی که مشخص است این است که پذیرش گوناگونی‌های جنسی و جنسیتی نه تنها نوعی امتیاز اخلاقی برای شرکت‌هاست بلکه عملکرد مثبت این شرکت‌های بزرگ را نیز در بازار سهام رقم می‌زند، اینکه دقیقا چرا نیاز به پژوهش بیشتر دارد.

Share