Share

عوامل طبیعی و انسانی متعددی موجب افزایش تهدید و تخریب آثار تاریخی در ایران شده است، یکی از عوامل بسیار مهم آسیبرسان، یادگارنویسی روی بناها و آثار تاریخی است که می‌تواند موجب خسارت جبران‌ناپذیری شود.

با اندکی دقت در هنگام بازدید از بناهای تاریخی و باستانی در ایران، می‌توان شاهد یادگاری نویسیهایی با زغال و رنگ و ماژیک و حتی تیغ و چاقو توسط بازدیدکنندگان بود که میخواهند نام خود را با تاریخ پیوند داده و ماندگار کنند.

تخت جمشید هم یکی از اماکنی است که از گزند یادگاری نویسی بازدیدکنندگان داخلی و خارجی در امان نمانده است. آلبوم پیش رو از یادگاری نویسی‌های تخت جمشید است.

عکس: مهدی نصیری

Share