Share

علوم انسانی و اجتماعی در ایران چه وضعیتی دارند؟ − آن هم به نظر به تلاش حکومت برای “اسلامی” کردن این علوم، تلاشی که در ادامه “انقلاب فرهنگی” برای اسلامی کردن دانشگاه‌هاست.

انگیزه حکومت از اسلامی کردن علوم انسانی چیست و آیا اصولا چنین کاری ممکن است؟

Humanities_Viena

پرداختن به این گونه پرسش‌ها موضوع پنلی ویژه‌ای بود که در آخرین روز کنفرانس ایران‌شناسی در دانشگاه وین (۲ تا ۵ اوت ۲۰۱۶) برگزار شد. در این پنل حسن یوسفی اشکوری، نیره توحیدی، سعید پیوندی، عطا هودشتیان و محمدرضا نیکفر شرکت داشتند. گرداننده پنل تورج اتابکی، رئیس دوره‌ای “انجمن بین المللی ایران‌شناسی” بود.

ویدئوی این پنل:

در همین زمینه:

Share