Share

دادستان هلند برای خیرت ویلدرس، رهبر حزب آزادی هلند (PVV)، از احزاب راست افراطی، درخواست جریمه مالی به مبلغ پنج هزار یورو کرد.

خرت ویلدرس، سیاستمدار راستگرای هلند

خرت ویلدرس، سیاستمدار راستگرای هلند

دادگاه خیرت ویلدرس ۳۱ اکتبر / ۱۰ آبان آغاز شد. موضوع اصلی این پرونده به سخنان ویلدرس در سال ۲۰۱۴ در شهر «دن هاخ» (لاهه) مربوط است که او از طرفداران خود پرسیده بود «آیا خواهان مراکشی‌های کمتر یا بیشتری در هلند» هستند. وقتی حاضران تکرار کرده بودند «کمتر، کمتر!» ویلدرس توضیح داده بود: «پس ترتیب کار را خواهیم داد.»

علیه ویلدرس و این سخنان شش هزار و ۴۰۰ شکایت‌نامه جمع‌آوری شد.

ویلدرس دادگاه را «سیاسی» خوانده بود و در آن شرکت نکرد.

Share