Share

مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا و عضو رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان در یک مصاحبه گفت وضعیت سوسیال دمکراسی «هرگز چنین خطرناک و چالش‌برانگیز نبوده است».

مارتین شولتس قصد دارد با کناره‌گیری از سمت ریاست پارلمان اروپا در صحنه سیاست داخلی آلمان و در حزب سوسیال دمکرات دوباره فعال شود.

مارتین شولتس قصد دارد با کناره‌گیری از سمت ریاست پارلمان اروپا در صحنه سیاست داخلی آلمان و در حزب سوسیال دمکرات دوباره فعال شود.

مارتین شولتس، در مصاحبه‌ای با روزنامه «زوددویچه تسایتوگ» آلمان که روز پنج‌شنبه ۵ ژانویه / ۱۶ دی منتشر شد، با اشاره به استقبال از احزاب پوپولیستی در انتخابات اخیر کشورهای اروپایی گفت عدالت و دمکراسی در حال حاضر به‌طور اساسی زیر سئوال رفته‌اند.

شولتس گفت: «دمکراسی با ناامیدی تهدید شده است. وقتی مردم احساس می‌کنند که سهم خود را در جامعه ایفا می‌کنند اما جامعه برای آن‌ها کاری نمی‌کند و به آن‌ها احترام نمی‌گذارد، افراطی می‌شوند.»

مارتین شولتس ۶۰ ساله اعلام کرده است که پس از پایان دوره کنونی، نامزد احراز مقام ریاست پارلمان اروپا نخواهد شد و قصد دارد با کناره‌گیری از این مقام در صحنه سیاست داخلی آلمان و در حزب سوسیال دمکرات دوباره فعال شود. او از پنج سال قبل تاکنون ریاست پارلمان اروپا را به عهده داشته است.

شولتس در مصاحبه خود افزود: «وقتی مردم احساس کنند که از سوی دمکراسی محافظت نمی‌شوند به‌دنبال جایگزینی برای آن خواهند بود.»

او تأکید کرد که نباید بهانه‌ای به دست پوپولیست‌ها داد. به‌گفته مارتین شولتس، شعارهای راست‌گراهای افراطی و پوپولیست‌ها را نمی‌توان از آن‌ها گرفت اما می‌توان با استدلال‌های ظریف با آن‌ها برخورد کرد.

Share