Share

خشکسالی‌های مداوم موجب کاهش آب دریاچه سدهای زیادی در خراسان جنوبی شده و برخی از آنها هم خشک شده‌اند. سد مخزنی حاجی‌آباد در ۸۳ کیلومتری شرق قائن و در ۲ کیلومتری شهر حاجی‌آباد از سال ۱۳۹۱ کاملاً خشک شده است. این سد خاکی بر روی رودخانه حاجی‌آباد بیشتر به‌منظور کنترل آب رودخانه و فراهم کردن آب برای کشاورزی بنا شده بود اما امروز جز هسته رسی آن، آبی به‌جای نمانده است. در روزهایی که رودخانه حاجی‌آباد آب داشت، ظرفیت این سد با ابعاد طول ۴۰۰ متر، عرض ۸ متر و ارتفاع تاج ۳۱ متر، ۵/۶ میلیون مترمکعب آب بود.

Share