Share

در روز سوم ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یک نفر با این شعار ثبت نام کرد.

به نظر بی‌آزارترین شعار یک کاندیدای ریاست جمهوری می‌رسد
شما از آن چه برداشتی می‌کنید؟

Share