Share

موضع سیاسی و منش و جهان‌بینی این کاندیداهای رسمی  را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

لطفا در این نظر سنجی که چند دقیقه بیشتر وقت شما را نمی‌گیرد، شرکت کنید.

هدف از آن رسیدن به تصویری تقریبی در مورد برداشتی است که از هر یکی از کاندیداهای تأیید شده نظام برای انتخابات ریاست جمهوری از نظر جایگاه آنها در یک سیستم ارزش‌گذاری سیاسی وجود دارد. این سیستم در این نظرسنجی با دوگانه‌های دموکرات/ اقتدارگرا، راست / چپ، بومی گرا/ جهانی گرا، سنتی /نوگرا، محافظه کار/ مترقی،  مدنی/ امنیتی مشخص می‌شود.

 

با زدن تکمه ارسال، نتیجه جمعی را می‌بینید. نتیجه که ظاهر شد نشانگر (ماوس یا امکان مشابه را) را برروی هر قسمت ببرید تا میانگین آخرین ارزیابی‌ها  به صورت درصد ظاهر شوند.


در همین زمینه

در یک انتخابات آزاد به چه کسی رأی می‌دهید؟

بیشتر بخوانید، در صفحه ویژه انتخابات

Share