Share

 شهرنوش پارسی‌پور- «کوون» به معنای گستریدن و فروتنی‌ست. ویلهلم، «کوون» را «پذیرا» ترجمه کرده است. بلوفلد آن را به عنوان «اصل مفعول» ترجمه نموده. آلفرد خوانگ آن را به عنوان «واکنش» اعلام می‌دارد. نقش- واژه‌ی «کوون» در اینجا به شکلی که چینیان باستان آن را می‌نوشتند بررسی می‌شود.

نقش-واژه‌ی «تو »–زمین- در طرف چپ قرار گرفته است. و یک خط کشیده‌ی محکم در طرف راست قلمی شده است. این خط کشیده‌ی محکم نقش-واژه‌ی «کشتزار» را از میان به دونیم می‌کند. این در کتاب در اندری یا تحولات به معنای «گستریدن» است. کاون یا کوون نمایشگر کیفیت زمین و خاک است، فروتنی. هنگامی که این دو نقش‌واژه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند به معنای گستریدن فروتنی‌ست.
شاه ون در یی جینگ، جیان را به‌عنوان نخستین شش خطی از شصت و چهار شش خطی و کوون را به عنوان دومین برگزیده است. جیان و کوون در کنار یکدیگر به مثابه درگاه تمامیت کتاب عملکرد دارند. جیان در عین حال در مقام اصل راهنمای نخستین سی شش خطی اصل زبرین، و کوون در مقام اصل زیرین سی و دو شش خطی بعدی عملکرد دارند.
 

جیان به معنای کاویدن پدیده‌های اعلای طبیعی، تائوی آسمان است. کوون به معنای کاویدن پدیده‌های اجتماعی، تائوی انسانیت است. تائوی آسمان کنشیدن است، تائوی انسانیت فروتنی‌ست. کوون تکمیل‌کننده‌ی جیان است. کوون تکمیل‌کننده است و نه در تضاد با جیان. کوون نمایشگر طبیعت در برابر عالم معنا، زمین در برابر آسمان، مکان در برابر زمان، زنانگی- مادرانگی در برابر نرینگی- پدروارگی‌ست. در مسائل انسانی این اصل ارتباط تکاملی نه تنها در رابطه‌ی میان زن و مرد، بلکه همچنین در رابطه‌ی میان رهبر و وزیر و میان پدر و پسر جاری و ساری‌ست. حقیقت آنکه حتی در رابطه‌ی فرد با خودش این دوگانگی در هم‌زیستی عالم معنوی و عالم حس پژواک دارد.
 

اما باید با قاطعیت گفت که در اینجا هیچ دوگانگی وجود ندارد، زیرا ارتباط آن دو سلسله مراتبی ست میان دو اصلیت. کوون البته به‌‌ همان اندازه مهم است که جیان. اما مفهوم وقف‌شدگی آن حالتی‌ست که نسبت کوون به جیان را مشخص می‌کند، چرا که کوون باید به‌وسیله‌ی جیان فعال شده و توسط او هدایت شود و اگر چنین باشد نتیجه خیر است. اما اگر کوون این حالت را واگذاشته و بخواهد مشابه جیان عمل کند، نتیجه شر خواهد بود. پیامد چنین کاری تقلا و جوشش در مخالفت با جیان است که برای هردوی آن‌ها بد خواهد شد.
 

تفسیر شش‌خطی بدین گونه است: پس از در وجود آمدن آسمان و زمین، بی‌شمار حضور در وجود خواهند آمد.
 

کاون یا کوون تجسم خاک است، نه می‌تواند خلق کند و نه بگسترد. اگرچه دارای بالقوه‌گی‌ست، اما کاری را به تنهایی عمل نتوان نمود. کوون، برای به کرده درآوردن، نیازمند پذیرفتن خالص‌ترین انرژی یانگ از جیان، و عملکرد بر وفق گذشت زمان است. پس از آن است که بی‌شمار هستیمند در میان زمین و آسمان در وجود می‌آیند. جیان بذر می‌افشاند و کوون بذر را به جهان می‌آورد. این یعنی کمالیت تام آسمان و زمین. چهار اصل نهاده در جیان، یعنی یوان، به معنای والا و مبتکرانه، هنگ، به معنای کامروا و لطیف، لی به معنای مطلوب و سودمند، و جن به معنای پایدار و شریف، هر چهار در کوون نیز به ودیعه نهاده شده، اما نحوه‌ی عملکرد او همانند یک مادیان است.
 

اما هنگامی که کوون می‌کوشد دست به عمل بزند و به جای پیروی از نریان پیشرو خود می‌خواهد عمل کند نیرویش متوجه شرارت خواهد شد. از این قرار کیفیت «مادیانگی» اینجا با مفهوم پشتکار درمی‌آمیزد. اسب به زمین تعلق دارد، چنان‌که اژد‌ها به آسمان در تعلق است. چرخش خستگ‌ ناپذیر اسب به دور زمین نماد گستره‌ی بی‌‌‌نهایت زمین است. این نماد برگزیده شده، چرا که مادیان، قدرت و چابکی اسب را به همراه وقار و وقف‌شدگی گاو، در هم ترکیب کرده است.
 

طبیعت زمانی در بی‌شمار تجلیات خود را بارز می‌کند که با ضرباهنگ بی‌شمار ضرباهنگ جیان هماهنگ شده باشد. غنای طبیعت در توانایی آن در پرورش تمامیت وجود نهفته است. عظمت طبیعت در توانایی آن به پروراندن زیبایی و شکوه نهفته است. از این قرار است که طبیعت تمامیت حضور را کامیاب می‌کند. جیان پدریت پدیده‌هاست، اما آنان از کوون‌ زاده می‌شوند. در جهان انسان‌ها این شش خطی به معنای عملکرد در سازگاری با شرایط است. انسان مطرح در این معنا انسان مستقلی نیست، بلکه اما به‌عنوان مشاور و همکار عملکرد دارد. این بدان معناست که چیزی را باید به‌دست آورد. وظیفه‌ی او در اینجا رهبری کردن نیست، که در چنین حالتی ممکن است دچار سرگردانی شود- بلکه باید به خود اجازه دهد که مورد رهبری واقع شود. اگر در اینجا بداند که چگونه باید بپذیرد، می‌تواند از بابت پیدا کردن کسی که او را راهبر است مطمئن باشد. انسان بر‌تر در اینجا خود را وامی‌گذارد تا راهنمایی شود. او کورکورانه جلو نخواهد رفت، بلکه از وضعیت پیش‌آمده درک خواهد کرد که از او چه می‌خواهند، و آنگاه خواسته شده را همانند سرنوشتی تعقیب خواهد کرد.
 

تفسیر: 
واکنش.
کامیابی و آرامش والا.
مساعد با پشتکار یک مادیان
انسان بر‌تر باید به جایی برود
از تقدیر از پیش تعیین شده خلاصی خواهد یافت
پیروی کردن منجر به یافتن مرشدی خواهد شد
دوست را در جنوب غربی بیابید
در شمال شرقی دوست از دست خواهد رفت
شادمان و مرتب باش
پایدار و درستکار باش:
طالع خوش.
شرح تفسیر
واکنش در کمال عظمت است
او تمامیت حضور را می‌زاید
و سرچشمه را از آسمان می‌پذیرد
واکنش در غنای خود تمامیت حضور را می‌پرورد
حسن او در سازگاری بی‌حد و مرز است.
توانایی او گسترده و درخشندگی‌اش عظیم است
در اوست که تمامیت حضور به اوج شکوفائی می‌رسد.
مادیان یک حضور زمینی‌ست
گشتیدن او در روی زمین مرز ندارد
نرم و رام، سودمند و با پشتکار.
انسان بر‌تر راه را درک می‌کند
اگر بخواهد رهبری کند سرگردان خواهد شد
راه را گم خواهد کرد
تبعیت و واکنش،
او راه طبیعی را خواهد یافت
دوست را در جنوب غربی پیدا کردن
منجر به همگامی با کسانی همانند خود خواهد شد
از دست دادن دوستان در شمال شرق
باعث شادی در آخر کار خواهد شد
طالع خوش از پایداری مدام ‌زاده خواهد شد
طالع خوش در ارتباط است با توانایی نامحدود زمین و خاک
تفسیر انگاره
طبیعت زمین متوجه گسترش و واکنش است
در این ارتباط
انسان بر‌تر بر فضیلت خود می‌افزاید
تا تمامیت حضور را بپرورد

 

عکس‌ها (از بالا به پایین):

عکس نخست: خاک اثر هنرمند معاصر چینی «نو مان پان»
نقش‌واژه‌ی خاک
 

در همین زمینه:
:: پیش‌درآمدی بر اصل مادینه‌ی هستی در یی جینگ::

 

Share