Share

مناطق جنگلی و برکه‌های مازندران زیست‌گاه شماری از حیوانات و حشرات کم‌یاب است. بیشتر این حیوانات و حشرات در خطر انقراض قرار دارند.

آلودگی آب‌های منطقه به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی و سموم در کشاورزی از عوامل کاهش و در خطر انقراض قرار گرفتن این حیوانات بومی مازندران است.

Share