Share

روزهای جمعه ۹ و سه‌شنبه ۱۳ ژوئن، دو تظاهرات در اعتراض به سرکوب کارگران ایران و به منظور پشتیبانی از مطالبات آنان در ژنو (سوئیس) برگزار می‌شود. کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار(ILO) که ۵ ژوئن در ژنو آغاز شده تا شانزدهم این ماه ادامه دارد. تظاهرکنندگان به حضور هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در این کنفرانس معترض اند و تلاش دارند توجه افکار عمومی را به خواست‌های کارگران ایران جلب نمایند.

فراخوان تظاهرات اول را «کمیته برگزار کننده تظــاهــرات ٩ ژوئن» منتشر کرده است. در این فراخوان مسائل کارگران ایران ناشی از نظام حاکم عنوان شده که با «گسترش سیاست‌های نئولیبرالی، خصوصی سازی و بیکارسازی‌های گسترده، آزادسازی دستمزد» همراه بود و با «مقرارت زدائی درحوزه مناسبات کار با لغو و نقض هر چه بیشتر قانون کار، نهادها ،ساختارها و رویه‌ها و آئین نامه‌ها در مناسبات کار و با تعرض و تهاجم هرچه بیشترحیات و بقا کارگران را  به ورطه هلاکت می‌راند.»

نویسندگان فراخوان افزوده‌اند که حکومت اعتراضات کارگران به تحمیل چنین وضعیتی را با سرکوب شدید پاسخ می‌دهند و ممانعت از هر سطحی از سازمانیابی مستقل کارگران را در دستور کار خود قرارداده و «امسال نیز چون سال‌های گذشته کارگزاران و گماشتگان، نمایندگان امنیتی رژیم و تشکل‌های دست ساز حکومتی قراراست به عنوان “نمایندگان” کارگری در اجلاس سازمان جهانی کارشرکت کنند.»

تظاهرات سه‌شنبه ۱۳ ژوئن با فراخوان مشترک ۱۹ نهاد مدافع جنبش کارگری برگزار می شود. نهادهای امضاء کننده این فراخوان مشترک کانون‌های حامی مبارزات کارگران ایران در شهرهای مختلف اروپا، کانادا، استرالیا و آمریکا و همچنین چند نهاد فعالان چپ در آمریکا و دو تشکل علیه کشتار زندانیان سیاسی هستند.

در فراخوان آن‌ها به سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری از جمله سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت‌تپه و پیگرد و زندانی کردن فعالان کارگری اشاره و افزوده در این شرایط «مثل هر سال، دار و دسته‌ی وابسته به رژیم به نام “نمایندگان کارگران ایران” به ژنو فرستاده می‌شوند تا از رژیم سرمایه‌داری و ضدکارگری جمهوری اسلامی دفاع کنند.»

برگزارکنندگان تظاهرات مشترک تاکید کرده‌اند «هیچ توهمی نسبت به “سه جانبه گرائی”» سازمان جهانی کار ندارند و تظاهرات مقابل محل برگزاری کنفراس ILO با این هدف صورت می‌گیرد که «در غیاب نمایندگان واقعی و منتخب کارگران ایران، بلندگو و صدای خواسته‌های آنان» باشند زیراحکومت اسلامی که خود برخی از مقاوله‌نامه‌های ILO را امضاء کرده، پایه‌ای‌ترین حقوق کارگران را نیز پایمال می‌کند.

برگزار کنندگان تظاهرات‌ها از «از تمامی انسان ھای آزاده،اتحادیه ھای کارگری، تشکل ھای کارگری ،فعالین و مدافعان جنبش کارگران وزحمتکشان، فعالین مدافع حقوق پناھندگی،تشکل ھا ونھاد ھای چپ،دمکراتیک وترقیخواه» دعوت کرده‌اند به شرکت در تظاهرات کرده‌اند.

هر دو تظاهرات در «میدان ملل» مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در شهر ژنو برگزار می‌شود.


اجلاس ILO و مواجهه کارفرمایان و دولت ایران با ۲ مقاوله‌نامه

Share