Share

اصل، جامعه است. در نهایت جامعه تعیین می‌کند که چه نظام قضایی و جزایی‌ای را شایسته خود می‌داند.

یک شاخص کیفیت نظام قضایی و جزایی نحوه برخورد با مجازات اعدام است:

اعدام آری، یا نه؟

مخالفان و موافقان اعدام دلایلی دارند. نگرش نسبت به این مجازات صریح و شفاف می‌شود، آنگاه که به نوعی به خود ما مربوط باشد، یا در واقعیت یا در تصور. نظرسنجی زیر، از این زاویه، طراحی شده است.

در آن مبنا “قصاص” در نظر گرفته شده، نگرشی جزائی که اعدام در کانون آن قرار دارد. در نظام قضایی جمهوری اسلامی، اعدام از رویه قصاص برمی‌آید.

در همین زمینه: حق زندگی

ویدئویی برای آشنایی با قانون قصاص با نظر به مجازات اعدام (ویدئو از مرکز حامیان حقوق بشر):

Share