Share

روستای جنگلی «سلیم آباد» نزدیک شهر تنکابن در استان مازندران واقع شده است. این روستا به عنوان یکی از مراکز مهم تولید سفال در ایران شهرت دارد. خاندان محبی چند قرن است که در این روستا به ساخت ظروف سفالی اشتغال دارند.

Share