Share

برای اولین بار تعدادی از همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها و میان‌جنسی‌های ایرانی بر روی قایقی بر کانال‌های آمستردام جامعه دگرباشان جنسی کشورشان را در جشن افتخار این شهر نمایندگی کردند.

روز شنبه، ۵ اوت/۱۴ مرداد، دگرباشان جنسی ایرانی  و حامیان‌شان برای اولین بار  دارای یکی از ۸۰ قایقی بودند که در کانال‌های آمستردام رژه رفتند تا به مخاطب خود بگویند که به گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود افتخار می‌کنند. بیرون از قایق‌ها و در پیاده‌روهای اطراف کانال‌های، نزدیک به نیم میلیون نفر آنها را تشویق کردند و در این جشن افتخار همراه بودند.

جشن‌های هفته‌ای افتخار در آمستردام با رژه در خیابان‌ها آغاز شد و با جشن قایق‌ها پایان یافت. دگرباشان جنسی ایرانی در رژه در خیابان‌ها هم برای اولین بار به‌جای دوستانی راهپیمایی کردند که در کشور ایران نمی‌توانند آزادانه بنا به گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی خود زندگی کنند.

در همین زمینه:

دگرباشان ایرانی برای اولین بار در رژه افتخار آمستردام

Share